Произходът на Българите и началото на българската държава (част 1)

Posted: 11.06.2015 in от и за Света
Дай Бог българите да осъзнаят истинската си история, да осъзнаят 
истинските си корени, древното си минало, и да се сложи край на всички 
изопачавания в тяхната история.


Дай Бог българите да осъзнаят истинската си история, да осъзнаят истинските си корени, древното си минало, и да се сложи край на всички изопачавания в тяхната история. Да разберат най-сетне, че са най-древен народ, че са генетичен носител на свещените познания за човечеството, че не случайно са подло- жени на толкова изпитания, и се намират от толкова време на изпит. На изпит пред Бог! Всъщност Азът на българите е генетичен носител на бъдещите промени пред човечеството. Дай Бог книгата на д-р Ганчо Ценов за Произхода на българите да спомогне за разкриването на подтисканата тема за техният произход като народ. И деца, и възрастни да разберат, че наистина този народ български е най-древен, и е време да поеме съдбата в ръцете си.

д-р Ганчо Ценов

Дай Боже повече такива родолюбиви българи, които чрез просветлена политика и икономика да работят за Каузата заради която д-р Ганчо Ценов написа трудовете си в които доказа, че българите са преки наследници на траките, че са живяли по днешните земи много преди Христа, че са християнизирани много преди другите европейски народности, че са дали писменост и вяра на цяла Европа.

Един родолюбив българин като д-р Ценов, втори, който поема щафетата, вече двама родолюбиви българи, а после трима, четирима… и така верига… а след това мрежа от родолюбиви българи! Основи на българизма, българска национална доктрина! А от там идва вече ПРОСВЕТЛЕНАТА политика и икономика!

България заслужава да има едно преработено издание, на съвременен правопис, на основния труд на Ганчо Ценов. Тъй като първите две издания бяха фототипни, се наложи да се пренабере текста.

В настоящето издание са запазени старите падежни форми, оригиналният изказ на д-р Ганчо Ценов, единствените промени са свързани с подобрената читаемост, пояснение на преведените пасажи. Книгата да може да стане читаема не само за специалисти историографи и библиографи, а за всеки един родолюбив българин.

Дай Боже основният труд на д-р Ганчо Ценов да стане настолна книга на всеки български дом, за да могат българите да осъзнаят своя произход, и да си задават въпроса, а коя е мисията ни като народ, след като имаме такава велика и древна история!

ПОКЛОН ПРЕД ДЕЛОТО НА Д-Р ГАНЧО ЦЕНОВ

Българската история има неблаговидната съдба, да бъде написана от 22 годишния, току що започнал научния си път чешки историк Иречек. Под влиянието на дядо си Павел Шафарик, баща на майка му и предоверявайки се на византийските хронисти, той представи българите като туранци, късни поселници на Балканския полуостров. Според него те били незначителна орда, дошла начело с кан Аспарух през втората половина на 7 век, а тази орда нямала нищо общо с траките, които преди това били изчезнали от нашата земя. Иречек не съобрази, че хронистите не са професионални историци, а интенданти на византийските военачалници. Затова в хилядолетния двубой между България и и Византия, те са били винаги на едната страна на барикадата и заинтересовани от завършека му.

Западните извори за българската история са били винаги по-обективни от византийските, защото са съставени не от нечия страна в този двубой. Така българската история от стародавна и величава, бе представена като незначителна, а старите християни българите за езичници, покръстени едва през 864 година.

Българският историк д-р Ганчо Ценов, който след многогодишни проучвания в западни документохранилища, на първо място в тайния архив на Ватикана и след нов прочит в оригинал на старите историци (д-р Ценов владееше староеврейски, старогръцки, латински, руски и няколко западни езика) установи несъстоятелността на Иречековата „История на българите“ и написа през 1910 година знаменития си труд „Произходът на българите и образуване на българската държава и църква“. С него той доказа, че:

• българите са траки и стари поселници на балканския полуостров

• българите са създали една от най-древните цивилизации, далеч преди елинската

• българите са първите християни в Европа, покръстени от апостолите Павел и Андрей, и през 864 година няма покръстване, а само отказване от българското еретичество и приемане на официалната християнска догматика.

• Св. Св. Кирил и Методий са българи. Те не са съставили глаголицата, която е много по-стара азбука. За нея академик Владимир Георгиев в труда си „Траките и тяхния език“ доказа, че тя е прадревна и е тракийска, а солунските братя са съставили кирилицата, която не е славянска азбука, а българска, с нея свещените християнски книги са преведени не на славянски, такъв език въобще няма, а на български. Св. Св. Кирил и Методий са били най-близки съратници на княз Борис I, и с тяхна помощ той е успял да преодолее българското еретичество през 864 год.

С „Произходът на българите и образуване на българската държава и църква“, д-р Ганчо Ценов кандидатства през 1910 година за доцент по българска история в Софийски университет. Кандидатурата му бе провалена от декан проф. Златарски, защото с нея се опровергава учителя му Иречек. Вместо да се спори с него научно, критиците на д-р Ценов го оборваха с обиди и с отрицание, обявавайки го за „антиучен“. Той с болка си спомня: „Критикуваха ме не по съдържание, не защото посочените от мен данни са неверни, а защото съм бил патриот.“

Озлоблението срещу него достигна дотам, че беше обявен за „шовинист“ и за „агент на българското военно министерство“. Интересно е тогава, неговите отрицатели на кое друго военно министерство са служили, положително не на българското?

Д-р Ганчо Ценов установи още, че кан Аспарух не е бил туранец, а е предвождал хуни. По-късно, това приеха и Иречек и Златарски.

За трайно наличие на българи преди идването на кан Аспарух на Балканския полуостров, твърди и проф. Марин Дринов. И той като д-р Ганчо Ценов приема за съществуването на две Българии по нашите земи – стара със столица Солун на Византия и по-късна Аспарухова и отделно българи под владичество на Византия. И Иван Дуйчев обсъждайки „Именника на българските канове“ приема, че кан Аспарух е дошъл не да създаде нова българска държава, а да разшири съществуващата българска държава в днешна Украйна на югозапад. Трябва да се признае все пак на Иречек едно научно достойнство. След излизането на „Произходът на българите и образуване на българската държава и църква“ на д-р Ценов, той корегира някои от своите позиции. На запитването му от страна на Стоян Аргиров, защо не преиздаде своята „История на българите“, отговорил, че след трудът на д-р Ценов не може да го направи.

След като не бе приет в Софийския университет д-р Ганчо Ценов продължи упорито да работи върху истинската българска история в Берлинския университет. Венец на тези негови усилия бяха „Кроватова България и покръстването на българите“ излязла през 1937 година и „Народността на старите македонци“ от 1938 година, с която установи, че те не са елини, а траки, което означава българи.

Извършените археологически разкопки в нас след 50-те години на миналия век, особено тези на Петър Детев, както и тези на доцент Георги Китов през последните години в „Долината на царете“, Казанлъшко, на проф. Александър Овчаров в Перперикон, Кърджалийско, всички те доказаха правотата на д-р Ганчо Ценов. Потвърди го по езиков път академик Владимир Георгиев. Той доказа, че тракийският и българският езици са изградени върху една основа – еднаква морфология, фонетика и словообразуване. Член кореспондент проф. Веселин Бешевлиев с труда си „Проучвания върху личните имена на траките“, установи, че формирането на личните имена при траките и българите е едно и също. Професор Евгени Тодоров със своето „Древнотракийско наследство в българския фолклор“ доказа, че душевността, традициите и обичаите на траки и българи, и досега са едни и същи. Същото го потвърдиха и трите книги на Петър Детев и сина му Йордан Детев за „Тракийската Атлантида“, както и следващата книга „Земята на Орфей“. Вижда се от книгата на Владимир Василев „Медицината на траките“, че тракийската медицина и българската народна медицина, са поразително еднакви.

При демокрацията новата вълна български историци отхвърли Иречеко-Златарската догма. Преоткри за българския народ величавостта на историята му. Отдава заслуженото на огромния принос на д-р Ганчо Ценов за установяването ѝ.

В това време на бездуховност, разюздани страсти и духовна нищета, българският народ има нужда от духовна опора чрез която да преодолее трудностите. Ще постигне това, като опознае своята богата и прадревна история. Точно това му дават трудовете на д-р Ганчо Ценов, най-вече „Произходът на българите и образуване на българската държава и църква“, „Кроватова България“, „Народността на старите македонци“. Изданието на първата книга от издателство „Народен будител“, Варна, през 2002 година бе посрещнато с изключителен интерес от българската общественост. За младото поколение това стана като настолна книга, което и наложи две поредни издания, които се изчерпаха. Това доведе до настоящото.

Поздравявам издателство „Хелиопол“ за високо родолюбивата инициатива да преиздаде за трети път „Произходът на българите и образуване на българската държава и църква“.

Книгите на д-р Ганчо Ценов трябва да бъдат като настолна книга във всеки български дом, за да черпи българинът упование от тях. Тези книги трябва да бъдат като евангелие на българската история в нашето българско училище.

Здравко Даскалов

ПРЕДГОВОР ОТ ИЗДАТЕЛЯ

НЕПРЕДУБЕДЕНО ЗА Д-Р ГАНЧО ЦЕНОВ КАКТО И ЗА ПРОИЗХОДА НА СЪЗДАДЕНАТА НЕБИВАЛИЦА ЗА КОРЕНИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ

Кой е центърът от който се режисира тази небивалица и кой има интерес от това невероятно инкриминиране на книгите на д-р Ганчо Ценов?

Частица от мозайката – срещнато из интернет пространството:

Когато за първи път срещнах името на д-р Ганчо Ценов (някъде из трудовете на проф. Бешевлиев), ми направи впечатление, че ставаше въпрос за единствения български учен, който твърдял за българите, че имат „тракийски“ произход. Разпитах мои познати историци и археолози, дали знаят нещо за този български историк. От тях не можах да изкопча абсолютно никаква информация. Започнах да търся книгите на Ценов. Повечето открих много трудно. Оказа се, че в Народната Библиотека „Св.Св. Кирил и Методи“, на мястото на неговите изследвания са поставени рецензии на други учени върху трудовете му. Най-интересните му книги намерих в частни библиотечни сбирки на мои познати и приятели. Когато се запознах с изследванията на професора, осъзнах, че Ганчо Ценов е заслужено инкриминиран от „историците“. Неговите трудове бяха толкова Български, че нито един академичен „учен“ не би допуснал този човек в университетските висши среди. Както е и станало. Опитите на Ганчо Ценов да защити докторат в Университета и да учи Българската Младеж на Българска История са ударили на камък. Научната си титла (доктор по история) Ганчо Ценов е получил в Берлинския университет. В своите научни дирения д-р Ценов допуска и не малко грешки. Но пътят към истината е труден и неравен за всеки изследовател, още повече за този, който сам с много труд се бори срещу клишетата в науката.

Издателят на настоящата книга дълго време прави опит да изясни небивалицата в това поле, толкова важно за българите като българската история. Самият той, е издал и друга една книга „Богомилство, славянство и възраждане“, на базата на концепцията, застъпвана от духовния просветител, учител и мъдрец, за мнозина Миров учител, Петър Дънов, познат като Беинса Дуно.

И така, няма никакви противоречия в това, да се твърди, че българите имат връзка със славяните, и че една част от тях носят в себе си част от славянската кауза. Но славянство и панславизъм, ето това са две различни неща. Изкуствената теза за произхода на българите – „тюркски или славянски“ и прочие бе създадена от същите тези недопечени „майстори глобалисти“. Панславизмът бе създаден за обслужване Плана на Силните на деня, и като част от бъдещия план за Голямата глобализация, с която се целеше да се постави под контрола на новата римска империя цялото човечество. Уви, в главите на някои люде, това присъства, но явно трябва да се узнае: НЯМА ДА ГО БЪДЕ! Втори Рим няма да има. Европейският съюз, по плановете на някои самозвани богоизбраници, би трябвало да се превърне в новата Римска империя. Но благодарение на такива народи като българския, в които изначално е заложен генетичния код за оцеляване на човечество, поради което и толкова много гонения е понесъл този народ, действително този глобалистки план не ще се състои за ужас на лековерните му привърженици, някои от тях масони и членуващи в не една ложа и тайни общества, ложи и сдружения.

По въпроса за противоречията между понятията за славянство и най-древна българска история:

„Българският народ е приготовляван от 5400 години насам от невидимия свят, за да може в днешния век да изпълни задачата, която му се възлага.“ „Например само в българския език има две понятия за Бога: Бог и Господ. Бог значи Единият, Незнайният, Вечният, Ели. Господ – това са съществата, завършили своята еволюция и станали божества, които управляват цялата Вселена и представляват ложата на Всемирното Бяло Братство в Космоса.“ (В случая Беинса Дуно разбира ролята на Христос като първоосновна сила в тази част на Вселената.)

„В българите има три хубави черти. Най-първо са живели българите траки, които са наричани „благати хора“ или „благари“. Те са били добри. От тях българите са взели наклонността към мистичното, духовното. После са дошли славяните, заели са Балканския полуостров. От тях българите са приели духа на жертвата и самоотричането. Най-после са дошли и Аспаруховите българи. От тях са приели храбростта. Старите (най-древните) българи (прабългарите), които са живели на Балканския полуостров, са служили на благия Бог. Това е духовното тълкуване на думата „българин“, благарин. Те са били хора на Духа. Старите българи се различават от тези, които по-късно дойдоха от север, откъм реката Волга и които не служеха на благия Бог, тъй като нямаха това религиозно чувство.“1

А сега нека се вгледаме в миналото.

Поели свещения зов в душите си – „Танг – Ра“, българите започват да осъществяват своята отговорна и трудна мисия. Съгласно плана на Мисията, те се разделят на три клона, всеки един от тях с определена специфична задача за изпълнение. Първият клон – благите българи, блъгари, траки, (Българите са траки – същото го твърди и Ганчо Ценов) остават по земите на Балканския полуостров. Преди тридесет века тука при тях намира покой Бастет, но също тук и се завръщат по-късно Аспаруховите българи. Вторият клон – дивите българи, създават мощни империи – велика хунорска, велика кушанска, велика хунска, и т.н и техните владетели са от един и същ род – Дуло. От там всъщност идват и па-сетнешните български канове. Впрочем тези българи сега имат най-много подражатели в днешно време. На времето те са прилагали своите стихийно разрушителни сили и своята съзидателна енергия. В тази своя дейност те доказват на практика вечната валидност на духовните принципи – Обединение чрез насилие е невъзможно. Културата не може да се носи на върха на меча и който използва насилие, от насилие умира. За съжаление и в наши дни проверяваме все още, отново и отново тези принципи, докато се осъзнаят издълбоко от носителите на този вид българщина. Докато последните получат своя урок от историята и се научат на единение и ненасилие. И ето идва ред и на Третият клон, незабележимите и малко познати българи, адепти, посветени и учители. Те всъщност пренасят езотеричната школа на земята. Те винаги работят в тишина и не носят титли. Те създават на практика Новото учение, християнско по дух и практика, със специфична българска езотерика и символика, и хилядолетна връзка с тангризма, орфизма и богомилството.

В този смисъл на гореказаното, славянството на Беинса Дуно звучи съвсем не като елементарното твърдение – „българите са славяни“ и от тук да се прави извода, че ако не са такива, значи са тюркоезичен народ. Както виждате, много по-многопластова е картината в понятието за българщина.

Учителят е знаел за най-древните българи, стоящи в основата на по-сетнешните конни българи на Аспарух. и въобще в основата на всички клонове на българщина. Защо не е говорел пространно за тях! То е ясно – защото се е задавал мрачния период на болшевизма и е виждал бъдещите страдания и насилия.

1 Бел. от ред. – Тоест старите българи и Аспаруховите българи не са едно и също.

Важното е да разберем, накъде върви светът и защо България е определена за движеща сила в този негов вървеж. Защо тука в тази страна има толкома много духовни школи и духовни пластове? Такова многообразие в историята! В смяната на културите тук наблюдаваме – теза, антитеза и синтеза! Невероятно преплитане на духовни фактори за изграждане на бъдещия човек! И защо това е толкова важно за бъдещата концепция за човечеството! А каква ще бъде тази бъдеща концепция за човечеството!

Концепцията за това човечество е накратко следната: Ще го управлява този, който може да му поднесе адекватни ценностни модели на възпитание и образование. Адекватни модели, това са Модели които дават възможност на човечеството да еволюира, а не да затъва в деволюция. Вместо модели на образование, които го съсипват чрез негативни примери и опитности и превръщат в стадо заспали роби, ще му се поднесат модели, които развиват неговите качества и му помагат да направи еволюционен скок в своето развитие. Методи и модели разширяващи неговното съзнание, вместо методи и модели, които превръщат хората в роби и консуматори.

Вижте какво става с медиите, телевизия и радио! Вижте начина по който се съсипва човешкия потенциал. Всички нормални хора, започват да мислят отвъд егоистичните си и имперски амбиции, рано или късно, за своите внуци, деца и потомство и най-вече за онова, истинското, което ще оставят на земята от себе си.

Начинът по който се съсипва сегашното човечество кара майката земя да стене и Тя (да, Тя е жива) е най-големият привърженик на прекратяването на сегашната агония.

Сегашните глобалисти, узнавайки, че няма да я бъде новата Римска империя – Новият Рим, и сбъдването на техния план, гласен от стотици години насам, потръпват. „Но как, защо, как е възможно! Нали беше казано там според Плана на Архитекта!“ Архитектът – да! Кой обаче Архитект! Това ли е Създателят на човешкия род! Защо това се случва ли?

Благодарение на нещо, което също е сработило във вековете и пак по План, но вече друг, нямащ нищо общо с плановете на всякакви секти, духовни общности, църкви, и глобалистки мечти. Обединена Европа с България не може никога да се превърне във втора Римска империя. България има мисията, която не може по никакъв начин да бъде обезсилена. Този народ, колкото и да го мачкат и обработват с всякакви там средства, е жилав и устойчив народ. Относителният дял в него, винаги ще остане достатъчен за да се даде отпор, макар и мълчалив на богоборческите планове. А от този относителен дял пък зависи и оцеляването на цялото човечество, не случайно е казано, че тука е черният дроб на планета. Загине ли черния дроб, отива си и планетата като организъм. Ясно ли е на всички, и евреи, и мюсюлмани, и китайци, и тибетци, и руси, и европейци, …на всички онези, които крачят по тази земя, и които няма как да не треперят от всяко едно изригване, наводнение и пр…, които впрочем всички са братя на българите. Да! Всички те, са едно семейство! Но не глобалистко по Плана на някой си! А семейство от позицията на душите – същностите, пребиваващи във човеците.

Благодарение работата на такива невероятни изследователи, реални академици в живота като д-р Ганчо Ценов се дава възможност на българите да прозрат собствената си мисия и да разберат, че те не са случайно племе и съвсем не случайно имат такава история, толкова много прикривана и гонена от противниците.

Защо е била цялата тази какафония около цялата тази абсурдна инкриминация на книгите на Ганчо Ценов, ето това е един справедлив въпрос сега. Защо е било оказвано толкова много насилие, само и само да се скрие онова, за което е писал д-р Ценов! Самият факт за това впрочем би трябвало да накара будните българи да се запознаят с неговата теза, нали? Защо даже и в наши дни продължава да тегне това умишлено целенасочено подценяване на трудовете му? Защо толкова други историци са известни, а той не е споменаван в учебниците по история?

Когато Беинса Дуно пребивава в България и изнася своите беседи и лекции в продължение на 50 години, той е искал да насочи вниманието на българите към славянския им корен, но това съвсем не означава, че неговото дело е свързано с славянската линия (както някои наивно си мислят) или пък недай Боже, със самия панславизъм. Самият панславизъм и сектанството около учението на Дънов са всъщност от един корен, но делото и мисията на тази невероятна личност работят за великото бъдеще на човечеството, нямащо нищо общо с глобалисткия панславизъм. Някои заслепени негови последователи тълкуват буквално за съжаление неговите слова. Наистина в делото на Беинса Дуно има заложено доста много, което свидетелства за глобалната насока в която е виждал бъдещето на човечеството и България на този фон. И ако сега Той работи, той естествено би подкрепял осветляването на още по-глобалния участък в историята на българите свързан с траки, хунори, скити, тоест прабългарския период. В периода в който той е действувал в България, обаче е трябвало да се заостри вниманието към славянството и връзката с Русия. И действително линиите на двата народа, като малък и голям брат са паралелни. Кой е по-големият брат, то е ясно за историците. Но какво значение има когато по вътрешна линия има толкова общи моменти в траекториите на двата народа. Единият древен, другият – по-млад и двата обаче с топли сърца. Точно неразбирането на сърдечната част в развитието на сегашното човечество се крие близостта между двата народа. Вижте братята руси, как се прегръщат и вижте как също припламва в сърцето на българина подобния жест. А откъде тогава извират противоречията и споровете? Изводът е прост и ясен. Славянството на българите и прабългарския им корен не са в противоречие, освен в главите на тези, които кроят богоборчески планове и търсят начин как да скарат на междурелигиозен или националистичен принципи отделните народности.

Докато не се примирят славянските чистосърдечни настроения сред тази нация с исконните и абсолютни верни и точни прабългарски настроения, впрочем изказани от подобни на д-р Ганчо Ценов учени, над тази нация не ще има разбирателство. Бог е определил за българите наистина славно бъдеще. Те ще бъдат наистина център на бъдещата култура. Няма сила която да противостои на това. Българите трябва да знаят, че открай врече чужденци ги управляват, но че ПРИЧИНАТА ЗА ТОВА Е В СНОПА НА КАН КУБРАТ – „ЗАЩОТО СА СЕ РАЗДЕЛИЛИ“. (Виж картината на Д. Гюдженов върху книгата „Кроватова България“, изд. 2004 год.)

Поклон пред делото на академика и в реалния живот, д-р Ганчо Ценов. Безспорно, че идеални академици в живота няма. Допуснал е и грешки и понякога звучи, наистина архаично. Но нека си представим, в това време, когато клишетата на науката са били железни, как е било възможно да се изправиш срещу системата!

Българското училище трябва да познава това велико име на учен и изследовател историк. Сегашните историци трябва да се учат от него на родолюбие и научен подход.

Издателят на настоящата книга би искал да спомогне за изясняването на съществуващата небивалица в полето на историята споделяйки тези свои наблюдения и опитности, и действително счита че с информирането на българската общественост по културен начин за „Произходът на българите“, без да се допускат досегашните нецивилизовани похвати на оценки „този е луд, онзи е дилетант“, а като се даде възможност на всеки един да проучи фактите, по този начин могат да се спрат всякакви излишни дискусии за истинския произход. В крайна сметка, истината не може да бъде вечно крита. Безспорно в полето на книжовността се умело процедира с метода на размиването на понятията.

Българите рано или късно ще научат за своите корени. Все едно от къде! Дали от настоящата книга! Корени, доказани през призмата на науката, и то от изследовател, пожертвал несметни материални средства за да се добере до архивите. На който впоследствие са били грижливо укривани книгите и подменяни с чужди тенденциозни рецензии.

Време е за българите да се събуждат! Будилникът е навит и няма сила която да попречи на вътрешното позвъняване у всеки!

Хелиопол, 15 май 2005

Д-р Ганчо Ценов (Произходът на Българите и началото на българската държава и българската църква)

Следва продължение

trophyplus.org

Коментарите са изключени.