Започва нова програма за безвъзмездно финансиране на земеделските стопанства – „Инвестиции в земеделски стопанства“

Posted: 08.04.2015 in от и за Света
Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна,
за инвестиции в земеделските стопанства за материални 
и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво
стопанства, съобразени с неговия капацитет. 
ПРСР, Подмярка 4.1.„Инвестиции в земеделски стопанства“

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет. ПРСР, Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:
– Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
– Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
– Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства; – Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
– Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
– Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
– Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
– Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
– Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
– Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;

По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда.

Бенефициенти:

– Земеделски производители /Физически и Юридически лица/;
– Групи на производители.

Допустими разходи и административно и финансово управление:
Допустими разходи:

– Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
– Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
– Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
– Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
– Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
– Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Критерии за допустимост:

Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:
1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по малко от 8 000 евро;
3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
4. Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на земеделското стопанство чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план;

Критериите за допустимост по т. 2 и т. 3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в:
– сектор „животновъдство”,
– сектор „плодове и зеленчуци”,
– производство на „етерично – маслени и медицински култури” и
– производство на технически култури.

Групи на производители:
1. Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители;
2. Инвестициите следва да са свързани с основата земеделска дейност на членовете на организацията, която е основна и за организацията;
3. Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на земеделската дейност на земеделските стопанства на членовете и основна за организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план;
4. Бизнес планът трябва да показва, че инвестициите са от полза на цялата организация на производители.

Кандидати земеделски производители, който отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката.

Интензитет и размер на помощта:
Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
Размерът на финансовата помощ се увеличава с до 20 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:
– За проекти представени от млади земеделски стопани финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
– За проекти за колективни инвестиции представени от 10 до 20 земеделски производители финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
– За проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 земеделски производители финансовата помощ се увеличава с 20 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
– За интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
– За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
– За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
– За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка „Биологично земеделие” финансовата помощ се увеличава с 15 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент е не повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 500 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции представени от 10 до 20 земеделски производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 4 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции представени от 10 до 20 земеделски производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 750 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции представени от над 20 земеделски производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 5 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции представени от над 20 земеделски производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат, за изпълнение на интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро

Очаква се да бъде обявена

Провеждаме безплатни срещи консултации в удобен за Вас ден и час.При интерес, моля свържете се с нас на посочените телефони: +359/885 215 930+359/885 215 930 или на:  profin.bulgaria@yahoo.com

източник:vestnikzora

Advertisements

Коментари са забранени.